Uyarıyoruz! Bireylerin Yaşam Tarzına, Özel Yaşamına Müdahalenin Hiç Bir Hukuki, Anayasal Ve Yasal Temeli Olmadığı Gibi Bu Yöndeki Bir Müdahale Suç Oluşturur

Etik olmayan ya da çalışma ilkelerimize uygun olmayan davranışlar asla kabul edilemez ya da bu tür davranışlara asla göz yumulmaz. Gdz Elektrik’in saygınlığını ve başarısını korumak her çalışanının görevidir. İdari işlemin iptali davaları hakkında daha detaylı bilgi alabilmek için “İdari İşlemlere İtiraz ve İptal Davası” başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz. Bu Yönetmelik, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ve ilanı ile yürürlüğe girer, ilan edilmiş olan yönetmelik hükümleri herhangi bir tebliğe gerek kalmaksızın ilgililerine duyurulmuş ve tebliğ edilmiş sayılır. 2) 45-1’de sayılan KBB birimleri Kanunların ve Yönetmeliklerin kendilerine doğrudan tanıdığı her türlü cezayı vermeye yetkilidir. 13) Görevliler bağlantılı olarak personel kartı veya kimliğini göstermekten kaçınan veya aykırı beyanda bulunan kişiye (firma-yazıhane sahibi) belediye zabıtası veya kolluk kuvvetlerince ilgili yasa gereğince işlem yapılır. 12) Alt Kiracılar ile çalıştırdıkları kimseler, yetkililerin kontrol ve denetim görevlerini yerine getirmelerine engel olamazlar. Görevlilerce işyerlerinde belirlenen noksanlıklar, yetkililerce derhal giderilecektir. 4) Terminaller Yönetmeliğine aykırı fiil ve davranışlar hakkında tutanak tutar ve tutukları tutanakları Terminal Amirine teslim eder. 8) Temizlik personeli araç ve gereçleri ile görev alanlarında sürekli dolaşarak gerekli temizliği anında yapacaklardır. 33) Bütün iş yerleri, işyerlerini 2(iki) aydan fazla kapalı tuttuğu takdirde, Encümen tek taraflı olarak kira sözleşmesini fesih etme hakkına sahiptir.

  • 3) Yetki belgesi sahiplerinin, müşterilerine ücretsiz şehir içi ulaşımı sağlayan taşıtlarından, KBB Meclisi’nce her yıl için belirlenen Tarifeye göre taşıt başına günlük, haftalık veya aylık makul bir ücret alınabilir, bunların her giriş ve çıkışları için ayrıca ücret alınmaz.
  • 28) Bütün iş yerleri, işyerlerine yapılacak onarım, ilave ve kullanım şeklinde yapılacak değişiklikleri Belediyenin izni ile yapacaktır.
  • Kanununun (2) nolu bendinde toplu taşıma araçlarında, tütün mamulü tüketilmesi hali düzenlenmiştir.
  • C) 50 nci ve 94 üncü maddelerinin birinci fıkralarının birinci cümlelerinde yer alan “disiplinsizlik, ahlaki durum” ibaresi madde metinlerinden çıkarılmış ve 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

– (1) Yasal bir sebep olmaksızın tanıklıktan veya yeminden çekinentanık hakkında, bundan doğan giderlere hükmedilmekle beraber, yemininin veyatanıklığının gerçekleştirilmesi için dava hakkında hüküm verilinceye kadar veher hâlde üç ayı geçmemek üzere disiplin hapsi verilebilir. Kişi, tanıklığailişkin yükümlülüğüne uygun davranması halinde, derhâl serbest bırakılır. – (1) Tanığa, ilk önce adı, soyadı, yaşı, işi ve yerleşim yeri,işyerinin veya geçici olarak oturduğu yerin adresi, varsa telefon numaralarısorulur. Gerekirse tanıklığına ne dereceye kadar güvenilebileceği hakkındahâkimi aydınlatacak durumlara, özellikle şüpheli, sanık veya mağdur ileilişkilerine dair sorular yöneltilir. – (1) Yabancı ülkede işlenen ve kanun hükümleri uyarınca Türkiye’desoruşturulması ve kovuşturulması gereken suçlarda yetki, 13 üncü maddeninbirinci ve ikinci fıkralarına göre belirlenir. (4) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olan hakaret suçundaeser, mağdurun yerleşim yerinde veya oturduğu yerde dağıtılmışsa, o yermahkemesi de yetkilidir. Mağdur, suçun işlendiği yer dışında tutuklu veyahükümlü bulunuyorsa, o yer mahkemesi de yetkilidir. Halkoylamasına, milletvekili genel ve ara seçimlerine ve mahalli genel seçimlere iştiraki temin için, kanunla para cezası dahil gerekli her türlü tedbir alınır. Doğrudan veya Cumhurbaşkanının iadesi üzerine, Meclis üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile kabul edilen Anayasa değişikliğine ilişkin kanun veya gerekli görülen maddeleri Cumhurbaşkanı tarafından halkoyuna sunulabilir. Halkoylamasına sunulmayan Anayasa değişikliğine ilişkin Kanun veya ilgili maddeler Resmî Gazetede yayımlanır. Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki tekliflerin görüşülmesi ve kabulü, bu maddedeki kayıtlar dışında, kanunların görüşülmesi ve kabulü hakkındaki hükümlere tabidir.

Milli Güvenlik Konseyi üyesi olarak 18 Eylül 1980 tarihinde içtikleri and yürürlükte kalır. Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyeleri, Anayasada Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin haiz bulundukları özlük hakları ile dokunulmazlığına sahip olurlar. Altı yıllık süre sonunda Cumhurbaşkanlığı Konseyinin hukuki varlığı sona erer. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Genel Kurulda kamu idare bütçeleri hakkında düşüncelerini her bütçenin görüşülmesi sırasında açıklarlar, gider artırıcı veya gelirleri azaltıcı önerilerde bulunamazlar. Adalet Bakanlığının merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarında geçici veya sürekli olarak çalıştırılacak hâkim ve savcılar ile adalet müfettişlerini ve hâkim ve savcı mesleğinden olan iç denetçileri, muvafakatlerini alarak atama yetkisi Adalet Bakanına aittir. Yargıtay Birinci Başkanı, birinci başkanvekilleri ve daire başkanları kendi üyeleri arasından Yargıtay Genel Kurulunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla dört yıl için seçilirler; süresi bitenler yeniden seçilebilirler. Yargıtay üyeleri, birinci sınıfa ayrılmış adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcıları ile bu meslekten sayılanlar arasından Hakimler ve Savcılar (…)[97] Kurulunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir. İptal kararının yürürlüğe girişinin ertelendiği durumlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi, iptal kararının ortaya çıkardığı hukuki boşluğu dolduracak kanun (…)[96] teklifini öncelikle görüşüp karara bağlar. Duruşmaların bir kısmının veya tamamının kapalı yapılmasına ancak genel ahlakın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde karar verilebilir.

Dolayısıyla basın yayın organları yöneticileri ve gazeteciler; medya ve dijital ortamda meslek ilkelerine uymalı, uyulmasını gözetmelidir. Seçime katılacak blok listeler, adayların imzalarını içeren bir dilekçe ile Genel Kurul’un ilk günü saat 13.30’a kadar Başkanlık Divanı’na verilir. Seçilme niteliğini taşımayan adaylar var ise belirlenen listelerin düzeltilmesini talep eder. Blok listelerin dışında bağımsız olarak katılmak isteyen adaylar da aynı gün ve saate kadar Başkanlık Divanına başvurur. Komisyonlar Yönetim Kurulunun görev süresi içinde Yönetim Kuruluna yardımcı olarak çalışırlar ve Yönetim Kuruluna çalışmaları hakkında yazılı bilgi verirler. K) Mahkemece kayyum atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir. I) Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir.

1) Disiplin amirleri tarafından ekli (1) sayılı çizelgeye göre verilebilir. Hayvanlara zarar verme potansiyeli taşıyan tüm insan faaliyetlerini sorgulamalıdır. Hayvanları endüstrinin terimleriyle tanımlamamalı, evcil hayvan, test hayvanı, yemelik hayvan veya eğlence hayvanı gibi tanımlardan uzak durmalıdır. Mesleğini gölgeleyecek, itibarını sarsacak türden oluşumlar içerisinde yer almamalıdır. Hasta hakları gözetilerek hastanın ses ve görüntü kaydı izinsiz alınmamalıdır. Çocuklarla ilgili haberlerde soruna dikkat çekmek, kamuoyunda yaratacağı etki ve yarar dikkate alınmalıdır. Yönetim Kurulu asıl üyelikte 6, Onur Kurulu asıl üyelikte 8, Denetim ve Balotaj Kurulları asıl üyelikte 5 yıl kıdemi bulunan Cemiyet asıl üyeleri arasından seçilirler.

Hakim kararı olmadan yakalama, ancak suçüstü halinde veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yapılabilir; bunun şartlarını kanun gösterir. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama ifadesi geniş bir ifade olup internet mostbet casino, web, cep telefonu mobil uygulamaları ve sosyal medya uygulamaları da dahil her türlü bilişim ve teknolojik araçla oynatılan kumarı kapsamaktadır. Dolayısıyla internette kumar oynamak kabahattir.İnternette kumar oynamak için verilecek idari para cezası 2015 yılı için 208 TL 2016 yılı içim 219 TL olarak uygulanmaktadır. Asliye ceza mahkemesi tarafından verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına karşı itiraz kanun yoluna başvurmak mümkündür. İtiraz süresi, kararın öğrenilmesinden veya tebliğinden itibaren 7 gündür. Asliye ceza mahkemesi kararlarına karşı istinaf ve itiraz kanun yollarına başvurma süresi kararın öğrenilmesinden itibaren 7 gündür. Karar, sanığın yokluğunda verilmişse bu süre tebliğ ile işlemeye başlar. Ayrıca, sulh ceza hâkimliğinin tutuklama ve adli kontrole ilişkin verdiği kararlara karşı yapılan itirazların incelenmesi, yargı çevresinde bulunduğu asliye ceza mahkemesi hâkimine aittir (CMK m.268/2-b). Çalışanlarımız genel prensip olarak üstlerinin talimatlarını yerine getirmekle görevlidir. Ancak,Gdz Elektrik’ın kârlılığını, verimliliğini ve itibarını zedeleyebilecek nitelikte olan veya Şirketin konu ile ilgili prensiplerine ve mevzuat hükümlerine uygun olmayan talimatları yerine getirmek zorunda değildir. Talimatların yasal ve/veya iç düzenlemelere aykırı ya da Şirkete zararlı olduğu kanısına varan çalışan, bu görüşünü talimatı veren üst yöneticinin üstüne ve Etik Kural Danışmanı’na bildirir. Talimat gereğini yapan çalışan talimat gereğince yaptığı işlemin ilgili yasa ve düzenlemelerde açıkça belirtilen bir suç oluşturduğu ve/veya Şirket zararına yol açacağı inancında ise durumu vakit geçirmeksizin İç Denetim ve Kontrol Gruba Başkanlığı’na bildirmelidir.

İfade alma veya sorguya çekme sırasında hazır bulunan kişilerin isimve sıfatları ile ifade veren veya sorguya çekilen kişinin açık kimliği. D) 95 inci madde hükmü saklı kalmak üzere, yakalanan kişininyakınlarından istediğine yakalandığı derhâl bildirilir. (2) Devlet, ödediği tazminattan dolayı, koruma tedbiriyle ilgili olarakgörevini kötüye kullanan kamu görevlilerine rücu eder. (8) Karara karşı, istemde bulunan, Cumhuriyet savcısı veya Hazinetemsilcisi, istinaf yoluna başvurabilir; inceleme öncelikle ve ivedilikleyapılır. (7) Mahkeme, istemde bulunanı, Cumhuriyet savcısını ve Hazine temsilcisinidinledikten sonra kararını verir. (4) Dilekçesindeki bilgi ve belgelerin yetersizliği durumunda mahkeme, eksikliğin bir ay içinde giderilmesini,aksi hâlde istemin reddedileceğini ilgiliye duyurur. Süresinde eksiğitamamlanmayan dilekçe, mahkemece, itiraz yolu açık olmak üzere reddolunur. (2) Birinci fıkranın (e) ve (f) bentlerinde belirtilen kararları verenmerciler, ilgiliye tazminat hakları bulunduğunu bildirirler ve bu husus verilenkarara geçirilir. (3) Teknik araçlarla izleme kararı en çok dört haftalık süre içinverilebilir. (5) Soruşturmacı, görevini yerine getirirken suç işleyemez vegörevlendirildiği örgütün işlemekte olduğu suçlardan sorumlu tutulamaz. (3) Soruşturmacı görevlendirilmesine ilişkin karar ve diğer belgelerilgili Cumhuriyet Başsavcılığında muhafaza edilir.

(6) Yürütülen soruşturma sonucunda kovuşturma evresine geçildikten sonrasuçun şikâyete bağlı olduğunun anlaşılması halinde; mağdur açıkça şikâyettenvazgeçmediği takdirde, yargılamaya devam olunur. (3) Üst sınırı en az beş yıl hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayıyapılan soruşturma ve kovuşturmada ikinci fıkra hükmü uygulanır. E) Yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanunî hakkı olduğusöylenir. (6) Zorla getirme kararının yerine getirilememesinin nedenleri, köy veyamahalle muhtarı ile kolluk görevlisinin birlikte imzalayacakları bir tutanaklasaptanır. (4) Soruşturmacı, faaliyetlerini izlemekle görevlendirildiği örgüteilişkin her türlü araştırmada bulunmak ve bu örgütün faaliyetleri çerçevesindeişlenen suçlarla ilgili delilleri toplamakla yükümlüdür. (5) Bu madde hükümlerine göre alınan karar ve yapılan işlemler, tedbirsüresince gizli tutulur. (5) Elkonulan eşya, soruşturma evresinde Cumhuriyet Başsavcılığı,kovuşturma evresinde mahkeme tarafından, bakım ve gözetimiyle ilgili tedbirlerialmak ve istendiğinde derhâl iade edilmek koşuluyla, muhafaza edilmek üzere,şüpheliye, sanığa veya diğer bir kişiye teslim edilebilir. (3) Karar verilmeden önce eşyanın sahibi olan şüpheli, sanık veya ilgilidiğer kişiler dinlenir; elden çıkarma kararı, kendilerine bildirilir. (2) 128 inci madde hükümlerine göre elkonulan eşya veya diğer malvarlığıdeğerleri, suçtan zarar gören mağdura ait olması ve bunlara delil olarak artıkihtiyaç bulunmaması halinde, sahibine iade edilir. (2) Belge ve kâğıtların zilyedi veya temsilcisi kendi mührünü dekoyabilir veya imzasını atabilir. İleride mührün kaldırılmasına ve kâğıtlarınincelenmesine karar verildiğinde bu işlemin yapılmasında hazır bulunmak üzere,zilyedi veya temsilcisi ya da müdafii veya vekili çağrılır; çağrıyauyulmadığında gerekli işlem yapılır.

Görevleri gereği silah taşıma durumunda olanlar (Güvenlik Görevlileri, vb.) dışında çalışanların, müşterilerin ve ziyaretçilerin çalışma alanlarında silah taşımaları yasaktır. Gdz Elektrik, her bireyin yeteneklerine ve tecrübelerine değer veren, farklılıklara saygı gösteren ve her çalışanın fikirlerine ve görüşlerine söz hakkı veren bir çalışma ortamı yaratmayı hedeflemiştir. Sürekli veya geçici olarak görevinden ayrılan çalışan saklamak ve kullanmak zorunda olduğu para ve para hükmündeki değerleri, belgeleri, araç ve gereçleri devir teslim etmedikçe görevinden ayrılamaz. Çalışanlarımız çalıştığı işyeri için saptanmış olan çalışma saatlerine uymaya özen göstermekle ve giriş-çıkışlarda personel devam kontrol sistemini (kart okuma, parmak izi okuma, vb.) kullanmakla yükümlüdürler. Aynı zamanda, tüm işlerde maksimum şeffaflığı sağlamak amacıyla, çalışanlarımız, kendi aile fertlerinden birisinin (kan bağı söz konusu ise) Şirket ile bağlantısı olması ya da bağlantıya girmesi durumunda, İnsan Kaynakları Yönetimini bilgilendirmelidirler. Psikolojik bezdirme (mobbing) kapsamında değerlendirilecek şekilde hedef alınan kişiyi işten soğutmak, performansını düşürmek, istifa etmesine yol açmak amacını güden sistematik ve planlı davranışlara tolerans gösterilmez. Gdz Elektrik; ırk, din, ulus, cinsiyet, cinsel tercih, medeni durum, yaş, kıdem, aile, vb. Çalışanlarımızın bu çeşitliliklere değer vererek birbirleriyle olan ilişkilerini karşılıklı saygı, nezaket, dürüstlük ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda yürütmeleri gerekmektedir. E-postalar, ancak yasal süreçler gerektirdiği takdirde açıklanabilecek, aksi halde kesinlikle gizli tutulması gereken kayıtlardır. Etik standartlarımıza uymayan hiçbir e-posta ne şekilde olursa olsun yazılmamalı ve gönderilmemelidir. Çalışanlar, iş hayatı boyunca edindikleri deneyimleri ile ücretli ya da ücretsiz konuşmacı veya danışman olarak şirket dışı etkinliklere katılma teklifleri alabilirler. Bu tür fırsatlar, kişisel ve kurumsal çıkarlar arasında herhangi bir çatışmanın olup olmadığını belirlemek için ilgili iş biriminin üst düzey yöneticisi Kurumsal İletişim Direktörü tarafından değerlendirilmelidir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *